Historie Řecka

Dovolená Řecko

Jednou z nejstarších civilizací vyskytující se v okolí Řecka byli Minoané na Krétě 2700 př. n. l. – 1450 př. n. l. . Šlo o národ námořních obchodníků prodávajících dary úrodné Kréty. Jejich forma písma Linear zatím nebyla rozluštěna.

Bronzové období Řecka reprezentují Mykéňané. Do této doby 1600 př. n. l. – 1100 př. n. l. je datována většina řecké mytologie včetně eposu o Homérovi.

Temné období (1100 př. n. l. – 800 př. n. l.) je časem předpokládaného vpádu Dórů a zániku mykénské civilizace, datovaného do 11. st. př. n. l. Velká města a paláce padly v ruinách, řečtina vymizela z písemného projevu.

Starověké Řecko bývá vymezeno konáním prvních Olympijských her a úmrtím Alexandra Velikého do let 776 př. n. l. – 323 př. n. l. Starověké Řecko bývá pokládáno za kulturní kolébku celé západní civilizace. Základní politickou jednotkou se stal městský stát, polis.

Helénské Řecko začíná smrtí Alexandra Velikého a končí připojením Řecka k Římu roku 146 př. n. l. Připojení se neobešlo bez mnoha velkých bitev, při nichž např. Sparta byla poprvé v historii okupována cizími vojsky.

Období římské nadvlády – Římané převzali moc po stránce politické, životy Římanů nicméně pohltila řecká kultura.

Byzantská říše – aneb, dle slov Augusta Heisenberga, římský stát národa řeků, který konvertoval na křesťanství. S koncem západní říše se centrem helénismu stává Konstantinopol.

Při vpádu Turků opouští území řecká inteligence a míří do západní Evropy a další část obyvatelstva se stěhuje z nížin do hor. Země je kulturně a národnostně rozdělena, ale díky Řecké ortodoxní církvi zůstávají Řekové věrní svému duševnímu dědictví.

Moderní řecký stát vzniká osvobozením z Ottomanské nadvlády 25. března 1821. Řecký stát byl uznán Londýnským protokolem 3. února 1830. Nyní Řecko zažívá „Třetí republiku“, zaštítěnou ústavou z roku 1975 a od 1. ledna 1981 je členem Evropské unie.